Advert
as

SUREYA KEWSER

 • Faruk TELCİ
 • 2015-12-14 14:00:57
 • 3533 Görüntülenme
 •  

   

  Mekke di nazil bî a hîrî ayet a. Behs nîmeton Homé Teala kena ku dinya u axîret di da u Qasid xwi (es).

  1-      Ma Kewser da ti

  2-      Acora ti qé Rebbé xwi nimaj biker u dest bérz qirik.

  3-      Heqîqî ebter o merdim ti rî buxz kenu

   

  Kewser: mené ya “zafî u bereketin”.

  Nahr: Dewe saribirnayiş. La qé heywon bîn saribirnayiş zî omîya îstîmalkerdiş.

  Şanîe: Néyarî u néheskerdî.

  Ebter: Mehrumî. Xér u xeyrat ra birnayiş u mehrumî.

  Allah Teala behs nîmeton Qasid xwi rî kena. Kewser zî in nîmeton ra wa. Qé mené kewser zaf çî omé zîkirkerdiş. -Xér dinya u axîret.

  -Quroné Kerîm

  -Peyxemberî

  -Çema Kewser

                  Mîyon in vaton di en muteber u qebulbiyayox “hewza kewser a”.  Hedîsa Sehîh di omîya rîwayetkerdiş:

  “Cennet di yew çem u. Per ay zerin a u ser ay ra încî u yaqut verenî. Herré ay mîsk ra daha weş a. Awé ya engîmî ra daha şîrin a u vor ra daha sipî wa. Her kom awé ya ra biweru çiré nîbenu téşon.” (Tîrmîzî)

  “Hz. Enes (re) vonu: Ruejék hz. Resulullah (es) cé ma di bi u xwi ra şi. Muddeték dima aya bi u tebessum kerd. Ma va: ya Qasid Homé! Çita ti tebessum kerd? Va: Binena vercu mi rî yew sure nazil bî u baco bismîllahé xwi ard u sure wend. Ma ra persa: Şima zonî kewser çita wa? –Ma va: Homa u Qasid Homé daha hol zonî. –Va: A yew çema ku Rebbé mi mi rî we’d kerdu. Ay diz af xér estu. A yew hewzé ka ummeté mi rueja qiyamet di yenî u tera aw genî. Tas ay qas esteron ezmonî. Yew merdim ay ra dur fînenu. Ez vona: o ummeté mi ra u. Mi ra vonî: Ti nîzonî yi ti ra pé se kerdu. Qé mené ya 26 heb vaté ome î la vato pît ina wa ku ma va. Ebdullah laj Ebbas vata: kewser xér zaf a.

  Muşrîkon qé puton deweyon rindon saribirnene u pé çepikon yinon rî îbadet kerdén. Allah Teala Qasid xwi ra va; şima in heywonon qé Rebbé xwi saribibirnen u nimaj bikerén. Homa yew nîmet da u ti. Her nîmet yew çukur wazenu. Şukur ti zî in di emel î. Yanî ey gelé bisilmonon! Şima çi kenî hemin teyna qé Homé bikerén. Pé îxlas yanî zerri ra. Îxlas, emelon qé Homé kerdiş u saré in emelon zî bawarîyé Homé wa. Baco her çî qé Yi kerdiş u.

  Mufessîron vata: wext qij Peyxwmbér ma Qasim şi rehmet, pîl kafiron ra As laj Waîl va: Muhemmed békes mend u bi ebter. Yi ra qijî zî nîmendî de’wé yi dewom bikerén. Allah Teala ina ayet ard ware.

  Ayet eşkera kerd in merdim kafirtî ser geber benu. In merdim néşka wirzu we u vaju: Bonén! Ayet vona o pé lenet yenu vîron ez bawarî ona Homé u –heşa- ez yi zurker vejena.

  Ina sure yew mucîze wa. Hetta qiyamet nomé Peyxembér ma (es) her cé dinya di u her ruej ponc dor comîyon ra yenu wendiş. Şeréf yi hetta rueja qiyamet dewom kena.

  Yew ders: Wext verînon ra nat ték înson estî keynayon xwi qijon xwi ra nîhesibnenî. É muşrîk zî in tewir yew bawarî di bî u wext laj Peyxembér nîmendî dest pékerd yi rî heqaretkerdiş. Allah neslé peyxembér pé keynayé yi dewom kerd u ina îşaret da ma: Lajon şima sînî qiymetinî keynayon şima zî o tewir qiymetin î.

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ