Advert
as

Habîl U Kabîl-3

 • Faruk TELCİ
 • 2016-04-11 12:33:50
 • 4687 Görüntülenme
 • Ruej ruej Kabîl heq ra dur şîyené. Şeyton peynî di inay eşt yi aqil: “Yi bikiş u wa dadî u babî ti ti ra teyna hesbikerén.” Né né. Ez sînî biré xwi kişena. Sînî kişena.. kişena. Gom gom şeyton teqîb kerd Kabîl. Qerar da bi. Temom, ez yi kişena u ez teyna monena u baco zî tewbe kena Allah mi ‘ef kenu u daye u babî mi mi ra teyna heskén. Peynî di Habîl tehdît kerd. Va, “ez ti kişena!”

  Çi vatéka pîl. “Ez ti kişena.” Habîl heyret kerd bi la kiştéka bîn ra zî xwi ra va: bena bena. Va: Biré mi! In vate vaté ti nî u. Şeyton ti xapinen u. Yi dima meşu. Kabîl xwi vînkerd bi u heqareton xwi ruej ruej zîyed kerd. Habîl onya şeyton biré yi guretu bin mayeta xwi va: Biré mi! Ti mi bikişî u ti bidî mi ru ez nîdona  ti ru. Ez Homé ra tersena. Homé ra biters. Ti sînî ina vate vonî. Ti mi bikişî ti şinî adir. Ti şinî cé şeyton ku o şeyton babî ma xapit bi cennet ra vet bi. Mebi heval u embaz yi.

  Kabîl in vateyon on xwi vîr u qijyé xwi on xwi vîr. Tîdir bî pîl. Wext qijî bî her çî hol bi u la ina gav? Ina gav her çî bedelya u. Habîl bibu ina dinya di yi rî rehetî u kéfweşî çinya. Çend zemon şi u omi. Ez se bikerî? Çi gav çîyon holon bîyaru xwi vîr şeyton hema hucum kenu u çiyon xirabon onu yi vîr. Hema hîşé yi çarnenu xirabî ser..

  Ruejék reyna şî bî qéy heywonon. Bî rencon u xwi ra şî. Kabîl vercu aya bi. Onya Habîl rakoto u. Şeyton xwi ra va, ina firset çiré nîkuena mi dest. “Yi bikiş, yi bikiş.” Kabîl onya dormalé xwi ra. Wirişt. Binék géra. “Yi bikiş, yi bikiş.” In fîkir hîşé yi ra nîşi. Arax vet. Qelb yi pît eşt, daha pît. Guné yi eşt mézg yi. Nuşt ru. Wirişt we u omi onya Habîl ra. “Yi bikiş..” ina vate hîşé yi terk nîkerdén. Binék weta şi. Fîkir yi xirabin verîn pé yardim şeyton daha zaf ome yi vîr: “Yi bikiş.”

  Qerar xwi da bi. Wirişt we. Şi wet di yew kerra guret xwi dest, binék tereddut kerd u va ez sekena. ‘Eceba ez nîkerî. Né né, in firset rehet rehet nîkuenu yi dest. Ina dor in gurî nîyaru ca doréna néşkenu bîyar ca. Gomék eşt u reyna vindert. Habîl mi pé adir tehdît kerd bi. Ez inka yi bikişî ez kuena adir.

  Hema şeyton kuenu hereket. ‘Eceba in merdim qetil nîkenu. Ez o qas xebitya wa. ‘Seméd in, babî u dadîyé ti yi daha zaf heskerd. Weş bon u tefekkur biker. Hîşé xwi biger sar ré xwi. Inka yi bikiş u baco ti tewbe kenî. Allah tewbeyon qebul kenu. O çinîbén Homa ti ra daha zaf heskerdén…’

  Gomék eşt u dima gomék zî eşt. Hîrî, çar.. şi nizdîyé Habîl u dést xwi kerd berz u kerra da yi sari ru. Dinya vindert bî. Sarré Habîl qelişya u çîkek sur vejya. Ina awa sur wext brîn bibén omén. Gun. Omî. Omî. Bî zaf. Habîl déstpékerd biwirzu we. Binék arqilya xwi u biwirzu. Guna wari ru. Reyna teşebbus kerd u la reyna guna wari ru. Hîşé xwi vîn kerd bi. Brîné yi ziryén. Deja u dej hedî hedî bî zaf. Dormalé yi di her çî géréné.  War di biderg u guné yi rişya. Gon déné. Kabîl nuşt ru u déstpékerd yi seyrkerdiş. Sînî gon déné. Çiré ina çîk nîdî bi. Habîl nefés xwi peyîn da u gon da. Kabîl onya Habîl u dést xwi da peru u yi di hereket çinya. Bîhereket mend bi.

  Kabîl. Şeyton yi verda u şi. Bad kiştiş Habîl ina dinya guya yi rî mendén la ina nîbî. Dinya yi rî bî teng. Nîzona se bikeru. Sarré ceséd dî vindert. Onyené ceséd Habîl ra. Hetta şew ina mend. Çé kéfweş nîbi. Helbukî gereka bibén kéfweş. Zerr bîya teng, şeyton yi warverda. Cesed guret u beru cayeko dur. In Habîl çi giron bi. Goné yi mi rî zulum bi, mérg yi zî. In tewir vaten u berdén. Kîye ra şi dur. La ina gav se bikeru? Çiré yew merdi nîvîna bi. Çi bibînu. Di qelé. Yew gonî wa u yew merd î. A gonî merdî ard ware u na ru. Déstpékerd pé naqur xwi war bikenu. Çal viraşt u qela merdî eşt zerré a çal. Baco herr eşt ser u vîn kerd.

   

   

   

   

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ