Advert
as

ÎBRAHÎM (es) 3

 • Faruk TELCİ
 • 2016-07-25 15:00:17
 • 4124 Görüntülenme
 •  Hz. Îbrahîm (es) her ca di ‘eleyhé puton di qise kerden. In hal yi mîyon millet di bivila. Şar xwi dewet kerd Rebbé alemon rî îbadet kerdiş. Millet yi ra persa:

  -Ti kom rî îbadet kenî?

  -Rebbé alemon rî.

  -Nemrut rî îbadet biker.

  -Né, ez O Homé rî îbadet kena ku Yi mi viraştu.

  Hal Îbrahîm (es) eşkera bibi u xeber resa bî Nemrut. Babî Îbrahîm (es) zî inay ra tersené. Acora Îbrahîm es ra va:

  -Îbrahîm! Rueşon ma estu. Eger ti a ruej ma di rî bîyerî cé rueşon belka ti zî dîn m ara hesbikerî.

  Wext rueja rueşon omî, Îbrahîm (es) hal xwi tefekkur kerd. Ték plan viraşti bi. In firset doré na nîkotene yi dest. Nalçix/tuerzîn xwi hezir kerd bi. Yin ra va:

  -Ez nîweşa. Eger şima şiyerén puton şima rî tuzaxon nona ru.

  Put hemi hemilye bî. Di elmas eşt hendabe çimon put gird. Cé put dird dî ték put qij bibî. Putpereston vér şiyayiş rueşon zaf wer ard bî cé puton.

  Îbrahîm (es) onya puton u wér yin ra:

  -Şima çi nîwenî. Sebî u şima, şima çi qise nîkenî.

  Zaf hérs bibi. Yew nalçix/turezîn guret xwi dest u put qişkék hemi şikit. Qariş put gird nîda. Nalçix ‘eleqna mil put gird u şi.

  Şar yi cé rueşon ra omé u şî putxane. Çi bibîné? Put yin hemi bî parçi parçi. Her yew felqe şî u yew ca, dormale di bî vila. Dehşet di mendî. Şaş mendî. In çi hal u. Çi felék ome bî yin sari. Hezar heb çî aqil yin di şi omi.

  -Kom homé ma ard in hal. Her hal o zalim u.

  Wexték dima hedî hedî hîşé yin omî yin sari. Yewbînon ra va:

  -Yew xuert bibi, nomé yi Îbrahîm. O eleyhé puton ma qisekerdén. Yin lewm kerdén. Pé yin yarî kerdén. Ma bî yi yew tenék ra in vaté nîşinawit. Ma von in gurî yi kerdî.

  Qewm yi vazda omé cé yi. Yi ra va, wa bîyeru cé şar. Înson hemi bî pîser. In tewir herkes eleyhé yi di şahîdî kerdén.

  -Îbrahîm! Ti in felék ard puton ma sari.

  -Belka in pîl yin kerd u. Eger eşkenu qise bikeru yi ra bipers.

  Millet bad in vaton zerré xwi di tefekkur kerd. Xwi ra va:

  -Raşt ha! Zirar in puton çinyo. Xér yin biben yin xwi xelisnene.

  Baco térs Nemrut omi yin vîr u va:

  -Ti zî zonî in néşkenî qisebikerén.

   

  -O wext, şima çi Allah war verdenî u é puton ku nî zirar yin estu u nî xér yin estu, yin rî îbadet kenî. Yuh şima u puton şima. Şima hema zî aqil xwi nîgenî xwi sari.

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ