Advert
as

ÎBRAHÎM (es) 5

 • Faruk TELCİ
 • 2016-08-08 12:15:12
 • 4064 Görüntülenme
 • Wext Îbrahîm adir ra xelisya ték însonon yi rî bawar kerd. Semêd térs Nemrut tékin bawarîyé xwi eşkera nîkerd. Sare bawermendon ra bî. Sare keyné ap Îbrahîm (es) bî. Péyxember Îbrahîm (es) Sare (es) di rî zewij ya.

  Îbrahîm (es) şi Misir. Oca di yew Fîrewnék zalim bibi. Hz. Îbrahîm(es) yi di rî qise kerd. Fîrewn derheq dadiyé ma Sare (es) yew xirabî qesdkerd. Allah firsat nîda yi. Dest eşt yi. Dést yi bi zê kerra. Wext di hîrî dor in hal omi yi sari fom kerd ku Sare u Îbrahîm (es) înson veng nî î.

  Fîrewn Hz. Îbrahîm u Sare (es) ra èf xwi waşt. Zerré yin weş kerd. Yew carîyeka xwi yin rî hedîye kerd: Hacer. Keyné Fîrewn yin rî zaf xizmet kerd. Qiymét yin zona. Îbrahîm (es) hedîyé yin qebul nîkerd. La wext kot reyi qé yin zawda kerd bi hezir keyné Fîrewn. In hedîyé qebul kérd. Kot reyi. Wexték şî. Bî véşon. Non xwi ard u biwerén, çi bivînen. Bin non u wer di mucewherat, zérd bibî.

  Pé in peron hînî/yené a kerd Îbrahîm (es), feqîr dé werdiş.

  Îbrahîm (es) Misir ra vejya u tepa omi. Xeymé/Xéma xwi nizdî yé Qudus di na ru. Yew yeni kend, aw vejya. Qasid Homé Îbrahîm zaf mizafir/meyman heskerdox bi. Kîye yi ra çiré mizafir kém nîbené. Yi ra omén vatîş “ babé mizafiron “.

  Her înson wazenu wa neslé yi bibu. Îbrahîm (es) zî waştene. Hz. Sare (es) ra qij nîbené. Hacer di rî zewij ya. Neslé peyxembér peyin Muhemmed (es) Hacer (es) ra yenu. Acora Misirij xalon péyxembér (es) hesibyenî.

  Îbrahîm (es) heşté serrin bi sunnet bi. Yi ra dima in bi edét bisilmonon.

  Allah Hacer(es)  rayew qij da Îbrahîm (es). Îsmaîl (es). Wexték Qudus di èmir kerd/cuya. Homa Teàla va şîyené Mekke. Tabî, a gav Mekke hema çinya. Zaf cayon ra şi u Îbrahîm Cebraîl ra persené:

  -Itya u.

  -Né.

  Peynî di omé yew çol. Nî yew çeri u nî aw u nî înson. Îbrahîm (es) yin rî çadir na ru u şi. Hacer pé ra veng da:

  -Ya Îbrahîm! Rebbé ti va yin îtya biverd.

  -He, Rebbé mi emir kerd.

  -O hal Allah ma rî bes u. O wayér ma vejyenu. O ma pawenu.

  Îbrahîm (es) gav yin oca di verda u şi in tewir dua kerd:

  “Ya Rebbî! Mi kîyé xwi, qijonxwi ra qismék cé kîyé Ti di verdé. Cé kîyé Ti u mubarek di verdé ku wa nimaj xwi  rast u durust bikerén. Yew cayeko bîzîreet.

  Qelb ték însonon biçarn a yin ser. Fekîyon bide yin u wa şukur xwi bîyaren.

  Qas çend ruejon wer u şimitiş Hacer u Îsmaîl (es) bibi. É zî qediyé. Hacer (es,)  Îsmaîl (es) bin dar di veresnî di na ru u destpékerd gérayiş aw. Îsmaîl (es) bermenu la Hacer dest ra çîk nînu. Yew şina Ku Sefa u yew şina Ku Merwe. Belka yew Înson werî yenu u belka yew veng. Dor çim erzena Îsmaîl (es). Şî omî, şî omî. Nî yew veng şinawit u nî yew înson dî. Omî Îsmaîl (es) qontrol kerd. Bermené. Zerré ya perit ya.

  Reyna wirişt we şî binaté Ku Sefa u Merwe gérayiş. Hot dor şï u omî. Acora hecî binaté Ku Sefa u Merwe di hot dor şinî u yenî.

  Aw ra recé xwi birna u ame bî cé Îsmaîl (es). Çi bibînu? Îsmaîl pé aw kaykenu. Şaş mend bî. Homé rî şukur xwi ard. Hem we/şimit u hem da Îsmaîl (es) şimitiş.

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ