Advert
as

YUSUF (es) 5

 • Faruk TELCİ
 • 2016-11-21 16:20:57
 • 3860 Görüntülenme
 •  

   

  Wext Yusuf (es) mené hon yin va, o mîyerik ku va îdam benu kéf yi şi. Cara ti vaj a deqa gon yi ra vej ya. O bîn vercu bi kéfin la gav heval xwi ard xwi vîr destpékerd moral bi du yi.

   

  Hz. Yusuf (es) vercu yin rî nesîhet kerd bi u dewet kerd bi reyo heq. Hetta yin ra suez guret bi: Mené hon çita bivej yu wa bivej yu gereka şima qebul bikeren.

   

  Heval zîndon hemi heyret u dehşet di mend bî. Çimkî hetta ina ruej yin hz. Yusuf (es) ra qala batal u veng nîşinawit bi. Bivaten sé zé yi vejyene. Reyna ték tesellî da heval xwi. Behs Homé u dîn kerd. Dima o heval xwi ku reca kerd vejyenu; yi ra va:

   

  -Cé Mîré xwi di behs mi biker. (Yanî behsa mezlumîyeta mi ku cînyé ezîz u cînîyon bînon ard mi sari, behs ay biker.)

   

  Şeyton cé Mîré di behs Yusuf (es) kerdiş da é merdim vîrkerdiş. Merdim kéfweşî ra her çî kerd xwi vîr. Hz.Yusuf (es) yew çî teqdîr kerd bi la Homa Teala çîko bîn teqdîr kerd. Çend ser daha heps u zîndon di vindertiş nesîb yi di bibi.

   

  In tewir hz. Yusuf (es) çend ser daha heps di mend. O ca di teblîx u dewet kerd. Zaf însonon yi rî bawar kerd. Yew qefleko pîl ame meydon. Gardîyanon ra hetta mehkumon herkes dormalé Yusuf (es) di béné pîser. Zîndon bibi yew Medresa. A ruej ra nat heps u zîndon ra yenu vatiş: Medreseya Yusufîye (Medresé Yusufon)

   

  Înson kueşkon dibu la Homé nişinasnu u Yi ra dur bu reyna zîndonon do. La merdim zîndon di bu zî eger Homé şinasnenu o zîndon qé yi yew baxçe u mefté cennetî u. Her çî qelb înson di qediyenu.

   

  Merdim bisilmoni menon dima nîgerenu. Ça di bibu wa bibu oca dinyé Homé hesibnenu u bisilmontîyé xwi anu ca. Hem anu ca u hem zî însonon bînon ra zî vanu. Yew alim vatu:

   

  “ Memleket ra eştiş qé ma hîcretu u heps eştiş Medreseya Yusufî wa u kiştiş zî Şehadet a.”

   

  Bad çend ruejon dima bakçî zîndonon ame u in di mehkum berdî. Yin o yew berd kişt yanî îdom kerd. O bîn ku yi ser ték curm ame bî vatiş. Bad tehqîqaton ra ame fomkerdiş ku xeta u curm in merdim çinî ya, yin in ver da ra u baco ard gurîyek muhîm; Xizmetkarî yé Ezîz Misir.

   

  La ma va ya; wext o merdim şi kot mîyon nîmeton heps u hepsîyon hemi kerd xwi vîr. Hz. Yusuf zî kerd xwi vîr. Dinya îna wa. Wext zorî di dormalé ti diz af merdim yenî pîser la bikuerén mîyon nîmeton zaf çî kenî xwi vîr. Şeyton zî qé ina vîrkerdiş gelek xebat kerd.

   

  Pîl Misir ruejék hon ra wirişt we u arax di mend bi. Yew honék gelek ecayîb dî bi. Hema lez ra veng da muşawiron xwi. Yinon di yew tereddut viraz ya. Eceba Mîré Misir çira îna lez ra ma donu arî. On yé yewbînon ra. Baco şî cé Mîré.

   

  Mîre va:

   

  -Gelé pîleyon u vernîbyayon! Mi emşu yew hon dî u hot heb mongé zeyif hot heb mongeyon gueştinayon wenî. Mi hot heb saré genim/xelé tezé u hot heb genim/xelé wişk dî. Eger şima mena danî honeyon hadé mena biden hon mi.

   

  On ye yewbînon ra. Şaş mend bî. Vajene se? Binate xwi di mujul bî. Néşké yew mena bidene hon Mîré;

   

  -In hon, hon tîmyonkerdeyon ra î. Ma néşkenî mena bide in honon.

   

  Heval Yusuf (es) zîndon ku xizmetkar Mîre bi, wexteko ser şi bi, Yusuf (es) ame yi vîr. Şi cé Mîre u va:

   

  -Ez mené é hon şima ra vona. La gereka şima mi bişirawen zîndon.

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ