Advert
as

HABÎL U KABÎL-4

 • Faruk TELCİ
 • 2016-04-18 12:18:07
 • 4474 Görüntülenme
 • Kabîl wext in hal dî pueşmon bi: “Mi sînî inay aqil nîkerd. Bîlaseb mi o qas xwi di rî çarna. Ez qas a qela zî çinya. Mi qas a qela aqil nîkerd.” Xwi lewm kerd. Destpékerd çal virazu u Habîl defin bikeru. Definkerdiş Habîl qediya. Inka sekenu.

  Şew bîbî tarî u zulumat. Adem u Hewa onyé qij yin nîyomé kîye, wirişt we bigérén yin. Kişta bîn ra zî kerdén qîrî. Kabîl dur ra véng dadî u babî xwi şinawit. Wirişt we u vaz da. Adem u Hewa yi dî u hét yi wa şî. Va ,“merem” la Kabîl gueştarî kenu? Nîresé yi. Wext omé cé yi çi bivînen! Yew komé herr. O wext hesir yin çimon yin ra omé war. Çend dor Kabîl rî nesîhet kerd bî. La ina çiré nîyomî bî yin vîr. Ina wehşet. Birakiştiş. Eynî gun ra. Eynî dadî u babî ra. Tîdi rî bîbî pîl. Sînî yewbînon kişenî? La kişt bi.

  Kabîl rema u şi. Hz. Adem u Hew es. Habîl ser bermé u dest veng şî kîyé xwi. Ruéj cennét omé yi vîr. Oca di renconî, veşonî, şeyton, teselbiyayiş çinî bî. Hetta a xeta kerd. Ina dor şeyton lajé yi xapitu. Laj bi birakiştox.

  Wext hz. Allah Adém es. viraştené melaîketon vati bi; ya Rebbî! Ti înson virazenî la o fesadî kenu u gun rişnenu. Allah Teala nîva; şima xelet vonî. Va; ay Ez zona şima nîzonî. Înson wext kemalî ser hereket bikeru benu hz. Înson ku Homé ma vatu: Ma înson en hal hol ser di viraşt.

  Né eger înson kemalîyeté xwi bierzu xwi pé u bikeru vîn o wext benu rezîlé rezîlon, xirabé xirabon. Inka Kabîl reyé holî né reyé xirabî tercîh kerd. Gun rişna.

  Ték merdim estî der heq ina mesela ték qalon vonî u raştîyé yin çinya. Acora Allah Teala Sureya Maîde di vonu:

  “Meselé qijon Adém yinon rî heq ser vaj. O wext hercu yew qurbon da vi u ay yew qebul bî u o bîn ra qebul nîbî. Va; bişek ez ti kişena. Va: Allah muttaqîyon ra teyna qebul kenu…”

  “…Acora kom yew merdim, bî yew merdim vera yaxut bîfesadî ware di, bikişu tivaji tim însonon kiştu. Kom zî yew merdim bikeru goni tivajî tim însonon goni gerdu.” (Sureya Maîde: 27-32)

  Hz. Muhemmed es. vonu: Her kom reyék xirab bikeru edet u bad yi kom bî u zé yi ‘emel bikeru qas guné yinon deyenu é merdim u goné yinon zî kém nîbenu. Her kom reyék hol bikeru edet u bad yi kom bî u zé yi ‘emel bikeru qas xér yinon deyenu é merdim u xér yinon zî kém nîbenu.

  Reyna yew hesîsék bîn di: Her kiştiş di barék guna qé laj Adém (Kabîl) zî esta. Çimkî in reye yi a kerd.

  Meselé Habîl u Kabîl ra ma zaf derson vînenî. Her dewr u zemon di Habîl u Kabîl bibî. Gelé Péyxemberon hemi per Habîl di u zalimon u kafiron hemin hemi per Kabîl dé î. Musa u firewn, Îsa u yahudîyon, Muhemmed u ebu cehil u leheb, Huseyn u yezid…

  Habîl zordestî nîwaşta. Gerek ma zî nîwazi. Bisilmoné her demon qé viraştişé însanîyeté u holî u rindî xebat kerd. Kabîlon zî qé xerepnayiş u qetlîamon u zulm ‘emr u xebat kerd. Bisilmoni dést xwi qé zulum berz nîkenu, her daîm pîomayiş ser cuyenu. Hetta bizonu yenu kiştiş u millet zirar vînena reyna xwi nérzenu meydon u xwi ra şinu la însonîyeté u millaté xwi ra nîcîyenu.

   

  Ya Rebbî! Ti yew şuurék zé Habîl bidî ma. Kabîlon ra dur depiş î.

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ