Advert
as

YUSUF (es) 7

 • Faruk TELCİ
 • 2016-12-06 14:45:22
 • 4058 Görüntülenme
 • Hz. Yusuf (es) ame cé padşah u yi di rî qisekerd. Bad qisekerdiş padşah Yusuf (es) ra va:

   

  -Ina ruej ra pé ti cé ma di wayér meqameko muhîmeké. Ti mişawirek emîn î.

   

  Yusuf (es):

   

  -Mi xezîneyon memelekét ser biker memur u wezîfedar. Çimkî ez in gurîyon ser yena. Ez in gurîyon hol zona.

   

  Homa Teala oca di yew qudret u şeref da Yusuf î. Ça biwazen oca di cuyeyene. Şîyene oca. Homa kom biwazu rehmé xwi danu yi. Her kom hol hereket bikeru ecr u mukafat danu yi. La ecr u makafat exîret qé ehlé îman u teqwakaron daha hol u.

   

  Zé hon padşah dinya di yew xela viraz ya. Bî Misir her ca di millet wér xwi qedi né. Dest di çita bibi werd. Misir tedbîr xwi guret. Pîltî yé Yusuf (es) di Misir bi qiymetin.

   

  Her ca di millet şinawit bajar Misir di wer est u. Her ca ra millet dest di çita bibu guret u amé Misir. Yusuf (es) her çî ser vindenu u teqîp kenu. Yardimkaron xwi rî emir kerd ku “eger bajar Kenan ra yew bîyeru wa xeberé yi bibu.”

   

  Ruejek Yusuf (es) gurîyon ser gerené u gurî xwi di meşxul bi. Xizmetkar yi îzin guret u ame cé xuzur yi:

   

  -Şar Kenan amé.

   

  Yusuf (es) veng da yew mérik xwi u va “inyon teqîb biker u mi rî xeberon yin bîyar.”

   

  Mérik yi deqa deqa xeber arden Yusuf (es) rî.

   

  -Efendî mi! Laj Yaqup (es) amé. Birayon ti amé.

   

  Yusuf (es) hema wirişt we u şi cé yin. Destpékerd yin teqîp kerdiş. Hereketon yin teqîp kenu la onya ku biraye yi Bunyamîn yin di rî nî u. Yin kerd mizafir. Îkrom kerd. Yin ra derheq bajar yin melumat guret. Aîle u birayon u dadî u babî yin ra persa.

   

  Yin xwi ra behs kerd:

   

  -Ma gedé Péyxembér Homé Yaqub î (es). O laj îsahq î u Îshaq zî laj Îbrahîm î u (es).

   

  Yew biré ma est u. Nomé yi Bunyamîn u. Babî ma yi ra zaf heskenu. Aco ra yi ma di rî nîşirawen u. (behs Yusuf es nîkerd. Yin nîva yew biré ma daha est u.)

   

  Yusuf (es) bar yin hezir kerd u;

   

  -Wext şima dorena bîyerén o biré xwi bîn zî bîyaren. Bionen ez bar şima temom kena. Ez mizafiron xwi hol hewinena.

   

  Eger şima yi xwi di rî nîyaren ez yew çî nîdona şima. Mi ra dur vinderen.

   

  -Ma yi bavî yi ra wazenî. Herhal ma inay kenî.

   

  Yusuf (es) xizmetkaron xwi rî emir kerd ku wa peron yin bierzu zeré baron yin. Wa bivînen ku wext biresen kîye, bajar xwi wa ferq bikené ku belka reyna bîyené.

   

  Birayon Yusuf (es) bar xwi kerd hezir u kotî reyi. Hem in merdim meraq kenî u hem zî fom kerden seméd qijeyon péyxemberon yin rî îkrom benu. Çimkî Ezîz Misir sulalé yin persa bi u baco yinon rî îkrom kerd bi.

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ