Advert
as

Hz. SALIH (Es)

 • Faruk TELCİ
 • 2016-05-23 06:37:54
 • 4341 Görüntülenme
 •  

   

  Hz. Salih (es) mîyon şaré xwi di hét dadî u babî ra en pîl u eşref bi u pé tîcaret meşxul bene. Hz.Salih (es) monené Îsa (es). Sureté yi binék sur bi. Puér yi duz bi. Qewmé Semud ra bi u ina qewm esil erebon ra wa. Yanî erebu’l- arîbe. Semud ra omené vatiş Qewma Ad a diyin.

  Wext Allah qewmé Ad helak kerd qewmé Semud yin ver ard. O welat di hakim bibî. Emir yin derg bi. Bon saxlam viraştén la o qas emir yin derg bi eynî merdim kîyé xwi şéné ra u reyna viraştén. Kuyeyon ra kîye viraşten.

  Welaté yin Hîcr bi u binaté Hîcaz u Şam di bi.

  Şar Semud Homé rî taat u îbadet terkkerd u destpékerd puton rî perestişî u ware di fesadî kerdiş. Allah Teala yin rî Salîhh (es) şirawit. Hz. Salih yin dewet kerd puton terkkerdiş u yew Home rî îmon ardiş u çî yew Homer î şerîk nîkerdiş. La yin gueştarîyé péyxembér xwi nîkerd u yi înkar kerd.

  “ Cara qewmé Semud Salîh (es) ra ver péyxembér bîn zî înkar kerd. Salîh (es) péyxember teyna nî u yi ra ver ték péyxembér bîn zî şirawiyé yinon rî.”

  Hz. Salih yin tehdît kerd u va “ eger şima in gurîyon xirabon terk nîkerén Homa şima ser ezab şirawenu”. Qas vîst ser yin rî teblîx kerd. Binaté yin di mucadele dewom kerd u peynî di yin hz.Salih ra (es) yew mucîze waşt.

  -Şima yew mucîze sînîn wazenî?

  -Ti Rebbé xwi rî u ma zî puton xwi rî dua biker. Eger Rebbé ti dué ti qebul bikeru ma tabî benî dîné ti. Né eger puton ma dueyon ma qebul bikeré ti tabî dîn ma benî.

  -Benu.

  Qewmé Semud her serr yew ruej di puton xwi guretén u şîyené rueşon kerdén. Şî rueşon xwi bikeré. Hz. Salîh zî yinon di rî şî. Qewmé semud  puton xwi rî dua kerd wa dué Salîh (es) qebul nîben. Pîl yin hz. Salîh ra va:

  - Salih! Bî ma şi cé ina kerra pîl. Zerré kerra ra in in wesfon di yew dewe vej. O wext ma bawar biker ti péyxewberî Home î.

  Hz.Salîh yin ra suez guret u eger zerré kerra ra dewe vejyu bawar kenî u înkar nîkenî. Hz.Salîh nimaj kerd u Home rî dua kerd. Yew vaju qé kerra qij ona dinya. Zé soncî cînyon soncî kaşkerd u zerré a kerra ra dewe vejya. “ Qariş ina dewe medén. Wa rehet rehet biçeru.”

  Qewmé Semud çi qas biwaştén ina dewe ditnene u satilon xwi pé şit dekerdén. Pîl Semud Cenda laj Emru ték merdimon wext ina mucîze dî îmon ard. Ték merdimon zî qayil bî îmon bîyaren la putpereston yin nîverda. Yin zî gueştarîyé yin kerd u nîbî bisilmoni.

  Dewe çiré hz.Salih terk nîkerdén. O bişîyen ça dewe zî yi di rî şîyen oca. Yew ruej dewe awé yin ra werden/şimiten u ruejék zî yin şit ay guretén.

  In zor ték merdimon şîyené. Zor munkîron.  New ten bî. Her şew omené yew ca u mîyon xwi di in hal muzakere kerdén. “ gereka ma yew çare bivîn. Ruej ruej înson Hz.Salih (es) dima şinî u yi rî îmon onî. Qeflé ma kem benu.”

  -Lez ra ma in gurî hel biker. Peynîyé ma yena. Ma Salih u bawarmendon yi kişenî u ma eqrebon yi rî sond wonenî  u ma vonî “Wallahî kiştiş yi ra xeberé ma çinya”.

  Ina xayinî kéf hemin şî u inay ser yewfîkir kerd.

  Rueja bîn hz.Hz. Salih pé yew xeber şaşmend. Heqqeten in merdimon inay kerd a. Yin a dewe kişta. Né né. La wext pé çimon xwi dî her çî ayon beyon bi. Ê kafiron a şew dewe saribirna bî. Hz. Salih va:

  -Welaté xwi di hîrî ruéj vinderén. Şima ser ezab yena. Yin hema zî nîarqilye bî.

   

  Ê zî zé munkîron verîn helak bî u eru yin ra yew veng çinyo. Bî herr u şî. Çé yew yin ra yew vengék nişinawenu…

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ