Advert
as

SÛREYA LEHEB/MESED

 • Faruk TELCİ
 • 2016-01-05 09:11:36
 • 2850 Görüntülenme
 •  

  Mekke di omî ya wa u ponc ayet a. Nomé ya Tebbet, Mesed u Leheb u.

  Pé nomé Homé Rehman u Rehîm

  1-      Dı dést Ebî Leheb wa biben zuwa u bî zuwa

  2-      Mal u qezenc yi yi nîxelisna

  3-      Şinu zerré yew adir har

  4-      Cînîyé yi zî, hemal kuelîyon a

  5-      Mil ay di yew kindir estu

  Ebdullah laj Ebbas vonu: Wext ayeta “eqrebon xwi nizdîyon dewet biker” omî Resulullah (es) şi zerré Mekke di kuyé Sefa u veng da: “Ey lajon Fîhr! Ey lajon ‘Edî! (çend heb daha wend) In ‘eşîr omé pîser. Kom şéşka bîu xwi ver ra yew merdim şirawit ku Muhemmed vonu se wa bîu yi ra vaju. Hema hema ‘eşîr Qureyş hemi omé pîser. Ebu Leheb zî omi.

  -Çi estu? Ti çi ra veng da ma? -De bonén! Ez vajî pé in kuyeyon di duşmon estu u hucum kenu şima, şima mi rî bawar kenî? -He ma ti ra bawar kenî. Ma çé ti ra zur nîşinawit a.  - Ez vér ‘ezabék xidar şima îqaz kena. Ez holîyé şima wazena. Ebu Leheb va: -Êr u helaq bibi. (zot da péyxembér rî) ya Muhemmed! Ti seméd inay ma da arî.

  Bad ina vaté yi ina sureya mubarek omî.

  Tariq el-Muharîbi rî omîya rîwayetkerdiş vatu: Panayiré Zulmecaz di yew xuerték ra werî omî ya u vatén: Gelé însonon! Vajén laîlahe îllallah bixelisén. Ez çi bivîn merdimék yi dima kerrayon donu yi ru u in kerrayon lingon yi kerd bi birîndar: Gelé însonon! In (heşa) zurker u. bawar mekén.” Mi va; in komu? Va: “In Muhemmed u u vonu ez péyxembér Homé wa. In merdim zî ap/dad yi u. O zî vonu o (heşa) zurker u.

  Yew ‘edét ‘Erebon bibi: ‘Eşîr ra kom bibu wa bibu yi rî heqaret biben tum ‘eşîr paştîyé yi piştén de. Seméd inay ték zalimon hucum kerdén şar u ya yin kiştén ya talan kerdén u ya zî esîr guretén. Wext paştîyé yewbînon piştén de kiçî rehet rehet heqaret yew nîkerdén. Hz. Péyxember (es) teblîx kerd u muşrîkon yi rî zulum kerd. Lajon Êbdulmuttalîb u Haşîmon miqaté yi kotî u yi rî bawari zî nîkerd bi. La mîyon in heminon ra babî ra ap péyxembér (es) ebu leheb paştîyé yi xwera nîpişt de yi rî a heqaret kerd kafiron zî nîkerd bi. Helbukî ap nîmé babî bi. Wext guretiş u ruetiş u keyna dayiş u guretiş di Ebu leheb ‘eşîré xwi war verda.

  Hetta in zalim hed ra vejya bi u yew merdim wexté bindestî (boyqot) di çikék birueté bisilmonon şîyené cé yin u yinon ra vatén: “In mal merueşén bisilmonon zirar şima bivirazyu ez dona.”

  Quroné Kerîm di nomé merdimon yewwext Resulullah çinyu. Nî bisilmoni u nî zî kafir. Bisilmonon ra hz. Zeyd u kafiron ra Ebu leheb.

  Yew rîwayet di omî: ebu leheb ruejék omi cé hz. Resulullah (es) u yi ra persa: “birazé mi! Ina gav ez bibî bisilmoni mi rî çita estu?” “qé herkés çita estu qé ti zî estu.” “mi rî yew îltîmasî çinya?” “In dîn nîbu. Mı u bînon yew pişenu de.”

  Hz. Péyxember (es) vér péyxembertî di keyné xwi di lajon ebu leheb di rî suez birna bi. Bad péyxembertî lajon xwi rî emir kerd wa keynayon Resulullah (es) warbiverdén. Inyon ra yew Resulullah rî heqaret kerd. Hz.Rasulullah (es) zot da yi rî. Yew seferék di ebu leheb u laj xwi zî yinon di rî bî. Ebu leheb zonenu ku Rasulullah zuar nîvonu. Hevalon xwi ra va: “Muhemmed zur nîvonu, yi bipawén.” Hovalon y iyi guret mîyonté xwi. La  Homa Teala cinawirék xwi şirawit u yi parçi parçi kerd.

  Ebu leheb peron ra zaf heskerdén u qé peron u lajon/merdimon péyxembér rî néyarî kerd. La inyon yi nîxelisna.

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ