Advert
as

YUSUF (es) 8

 • Faruk TELCİ
 • 2016-12-12 15:58:49
 • 5992 Görüntülenme
 •  

   

  Birayon Yusuf (es) resé Kenan, resé babé xwi. Babé xwi ra va:

   

  -Babé ma! Ina dor birayé ma Bunyamîn zî ma di rî bişira u ku ma welçek tom biger. Eger zeré ti di yew şuphe esta meraq meker, ma yi pawenî.

   

  -Ez der heq Bunyamîn şimarî bawar bikerî? Yi ra ver biré yi Yusuf. Der heq yi di zî mi şima rî îtîmad kerd bi. La şima sekerd? Yi pawit, né.

   

  Homa Teala en Pawitox xérin u hol u. O (cc) Merhemetkar u Şefqatox u.

   

  Birayon Yusuf (es) bar xwi a kerd u çi bivîne. Peré yin tepa diya u yinon:

   

  -Babé ma! Ma daha çita wazenî. A ha sermîyoné ma. Tepa diya u ma.Ma pé in peron kîye xwi rî wer anî.

   

  Hem ma biré xwi pawenî. Zeré ti wa rehet bu. Yew barek dewe daha kenî zîyed. In wer ma rî nîvejenu.

   

  Hz.Yaqup (es) zaf tefekkur kerd. Şi ame. Bunyamîn yinon di rî bişira u yew derdék, nîşira u yew derdék. Nîzona se bikeru. Onya qijon ra. Pé ina zexîra kom mird benu u kom mird nîbenu.

   

  A ame bî saré Yusuf bîyeru Bunyamîn saré sekenu. Peynî di biryar xwi da:

   

  -Temom! Ez Bunyamîn şima di rî şirawena. La şima zî suez biden mi, çita bibu wa bibu şima gereka miqate yi bikuené. Hetta dormalé şima nîyeru guretiş, pé nomé Homé suez biden mi vajen ma yi xwi di rî anî.

   

  Né eger şima inay qebul nîkerén ez yi nîşirawena.

   

  Yin suez da Yaqup (es). Yaqup (es) va:

   

  -Allah Wekîl vateyon ma u şima u.

   

  Şar Kenan u lajon Yaqup (es) wext ame u reyna kotî reyi. Reyna qé wer kîyeyon xwi ra vejyenî u şinî dur. Xatir ame waştiş. Dué ame kerdiş. Hz.Yaqup (es) u şar kîyé qé wexirkerdiş lajon ame. Hz.Yaqup va:

   

  -Lajon mi! Şima hemi yew ber ra meşén bajar. Biben qefle u her qefle wa yew ber ra şu bajar. Ez vateyon vona la ez néşkena bikuerî vér qezé Homé. Homa çita teqdîr kerdu a bena.

   

  Hukum ancax dést Home do. Ez Home rî teyna tewekkul kena. Gurîyon xwi hewalé Yi kena. Her kom tewekkul kenu wa Home rî tewekkul bikeru.

   

  Şar Kenan kot reyi hét Misir. Hz.Yusuf (es) xizmetkaron xwi rî emir kerd bi: “Beron weş teqîp bikeren. Eger é mizafir mi bîyerén yinon bîyaren cé mi.

   

  Acora her ber di çend heb wezîfedar gurî yin qijon hz.Yaqup (es) teqîpkerdiş bi. Hz.Yusuf (es) bawé Bunyamîn bi. Sebeb teqîpkerdiş ina bî.

   

  Lajon hz.Yaqup (es) wext resé Misir vaté babé xwi ard xwi vîr. Bî çend qefle. Her qefle yew ber ra şîyene bajar. Biryay yin ina bî. Cé xwi d tedbîr guret bi.

   

  La hesab Homé ina nîbî. Yin zaf tedbîr guret u la néşké bikueneé vernîye hesab Homé. Hz. Yaqup (es) behs tedbîr kerd. Ina yi vati bi ku wa zerré yi rehet bu.

   

  Bîla şek u şuphe hz.Yaqup (es), ma pé wehîy xeber da b iyi u acora wayér ‘îlîm bi. La zafî însonon ina yi fom nîkenî.

   

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ