Advert
as

YUSUF (es) 4

 • Faruk TELCİ
 • 2016-11-14 14:41:42
 • 3971 Görüntülenme
 •  

   

  Homa Teala dué Yusuf (es) qebul kerd u yi domon yinon ra xelis na. Çimkî Heq Teala her çî Şinawenu u her çî Vînen u.

   

  In gurîyon hemin dima mîyerdé cînî tefekkur kerd u va “Wa Yusuf hetta yew wext hepsi di bimonu, in tewir daha hol a.”

   

  Yusuf (es) heq ser di bi la é merdim serdest bî u emir yin destb bi. Emir wext dést heqpereston di nîbu dinya in tewir werîyena. Hz. Yusuf (es) bîla sebeb kot heps. Mîyerdé cînî zî ina yi zonene. Yin seméd îtîbar cînî yew mesum eşt heps. Cé yin di zî eşkera bibî ku Hz. Yusuf (es) gunehkar u mucrîm nîbi.

   

  Wext Yusuf (es) kot heps, yi di rî di merdim zî kotî heps. Yusuf (es) kueşkon di cé pîlon Misir di mend bi. Zaf çî musa bi. Tecrubedîyayoxon ra tecrubeyon guret bi. Xuert temom bi u aqil ra zî bibi temom. Zonene kueké yi ça ra ameya wa. Babî u kalikon xwi zonene. Yaqup u Îshaq u Îbrahîm (es).

   

  Zîndon di batal nîmend. Her ca u her çi yew firset bi. Hema lez ra destpékerd oca di dîn Homé teblîx u vila kerdiş. Heval u embazon xwi ra behs dîn Homé kerden. Exlaq weşî u rindî ra mujil deyne. Zîndon çarna Medres a: Medrese ya Yusufîye.

   

  Ser ra zaf nîşi şar zîndon Yusuf (es) weş şinas na u yi ra heskerd. Ku xeberé yi ame bî: Yew xuert cînîyé ‘Ezîz néfs yi ra murad kerd bi u la yi ‘eleqé cînî nîkerd u xwi pawit u.

   

  Ma va ti bi ya; di merdim zî Hz. Yusuf (es) di rî kot bî zîndon. Hz. Yusuf (es) yinon di rî bibi embaz u heval. Herkes Yusuf ra hes kerden. Homa Teala honon ra menavetiş mus na bi Yusuf î (es). Millet çi hon bibînen amene Yusuf (es) ra persene. Şar zîndonon honon ser zaf vinden î. Çimkî emir yinon binate çar dîyeson do. Pé honon xwi tesellî kenu.

   

  In di heval yi ame cé yi u yinon ra yew va:

   

  -Mi hon xwi di dî ku ez şerabé engur pilunzne na.

   

  É bîn zî va:

   

  -Ez zî hon xwi di vînena sér saré xwi di non bena u mirçîkî ay non wenî. Ma ra mené inyon vaj. Çimkî ma ti yew merdim hol u rindek vînenî.

   

  Yusuf (es) va:

   

  -Wér şima hema nîyeru vér şima ez zona çita u. Inay Rebbé mi, mi rî musna u. Mi dîn qewmé xwi/Misir ku yin axîret yanî rueja bîn înkar kenî terk kerd u. Ez dîn kalikon xwi Îbrahîm u Îshaq u Yaqup (es) dima şina.

   

  Homa Teala rî hevalon u wertaxon viraştiş ma rî nîşin u. ‘Eyb u. Ina bawarî ya Tewhîd qéy ma u însonon yew lutfé Homé wa. La zafî însonon şukur nîkenî.

   

  Hevalon mi zîndon! Zaf Homé sexté u vilakerdé holî ya yinon u her çî ser xalib u Qehhar yew Homa?

   

  In homé sexté ku şima yinon rî perestîşî kenî viraştayoxî şima u kalikon şima î. Ellah der heq inyon di yew ayet u delîl nîşirawit u.

   

  Hukum dést Homa Teala do. Hukum ay Homé u. Yi emir kerd ku wa bî Yi yew bîn rî îbadet u perestîşî nîbu. Dîn heq in u. La zafî însonon inay fom nîkenî.

   

  Hevalon mi zîndon!

   

  Şima ra yew pîlon xwi şerap îkrom kenu yanî felityenu u benu xizmetkaré pîlek. O bîn zî îdam benu. Yenu kiştiş. O çî şima mi ra mené yi persenî, ina wa.

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ