Advert
as

Hz. ÎBRAHÎM

 • Faruk TELCİ
 • 2016-07-11 15:51:34
 • 4058 Görüntülenme
 •  

  Hz. Îbrahîm es Herran ra u. Eru tera vonîUrfa/Erîha.Qowmé yi wertayin bî u puer u herdîş sipîyin bi. Şekl u şemaîl xwi di monené hz. Muhemmed es.

  Nemrud wext Îbrahimes di padîşah bi. Zalim u facîr bi. Esteron ser xebat kerdén o wu şar yi. Nemrud yew hon vinenu. Yew estere vejyenu u rueşnayé aşm u tîj ser xalib yenu. Zaf tersenu.

  Sérbazon u kahînon u kaîfon ( onyené rî u reçé/rézé însonon u derheq yinon di hukum déné) don arî u yinon ra mené in hon persenu. Yin vonî:

  -Ina serr yew qij yenu dinya u dîn millet bedelnenu/tewernenu u mérg ti péyi benu.

  Nemrud cé xwi di ték tedbîr guretî la in tedbîr néşké manî biben ameyiş Îbrahim es. Ame dinya u wext wext bi pîl.

  Nomé babî yi Azer bi. Putperest bi. Puton rî îbadet/perestîşî kerdén. Westé puton bi. En put hol u girdon viraştiş di yew bi. Tékin yi di rî hemberî kerdén la nîreseneyi. Qé padîşah en puton holon viraşten. Padşah yi ra heskerden u qiymet déné yi.

  Hz. Îbrahim es qijeku aqilmend bi. Zaf tefekkur kerdén. Şîyen ku u erd u ezmon u heywan u nebatat her çî tefekkur kerdén. Hîşé xwi déné yin u menê viraştiş yinon fom kerdiş kerdén.

  Ruejék hz. Îbrahim es dayé xwi persa:

  - Homé mi kom u?

  - Ez a

  - Homé ti kom u?

  - Babé ti.

  - Homé yi kom u?

  - Nemrud u

  - Homé yi kom u?

  -Hişşt véng xwi meker.

  Hz. Îbrahim ès èynî sual xwi babé xwi ra zî persé u èynî cewab guret . Babî zî zé dayé yi hérs bi. Îbrahîm ès dormalé xwi tefekkurkerdiş dewomkerd. Çi bivînu meraq kenu u persenu: In çito u ina çita wa?

  Bi gird, aqil ra bi temom. Fom kerd ku Rebbé yi her çî viraştu u her çî vînenu la yew kes Yi nîvînenu. Onyené puton ra u heyret kerdén. Millet pé deston xwi puton virazena u miqate yin kuena u her zirar ra pawena la peyin di yin rî îbadet kenî. Çi çîke ku ecayîb!

  Hz. Îbrahîm ès gav èczîyeta puton fom kerd hîşè xwi da èzmonon. Çim kî qewmé yi çîyon èzmonon î perestîşî kerdén. Bî şew u tarîtîya şew zé lehefék yi setir na. Èsteri dî, estere mîyonté şew di çi rueşn déné. Va;

  - Ina homé mina. Wext èstere bîvîn :

  - Ez, çi benu hona u vînon ra hes nîkena.

  Baco wext aşm vejyené dî u va:

  -Rebbé mi ina wa.

                  Wext a zî şî hona va:

  - Ez son wonena eger Rebbé mi, hîdayet nîkerdén ez şaşmendon ra bêné. Sérsibé tîj dî, vejyene. Va:

  - Rebbé mi ina wa. Ina hemin ra girda. Gav a zî şî hona, şî awon :

  - Ya şar mi! Ez é wertaxon şima Homé rî virazenî hemin ra durî wa. Ez rî xwi ta dona Viraştox èrd u èzmonon. Ez Muwehhîd a. Ez muşrîk nî a.

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ