Advert
as

REMEZON U RUEJI

 • Faruk TELCİ
 • 2016-05-30 07:42:08
 • 4486 Görüntülenme
 •  

  Allah Teala her çi wext péyxembér u şerîet şirawitu In şerîeton di însonon rî çi hol bu é beyan kerd. In hukmon ra qismék derheq îbadeton î. Nimaj u rueji u hec..

   “ Yew merdim pé nîyeta bawarî yé Homé u xér xwi Homé ra teyna pawitiş rueji depişu guné yi verîn ‘ef benî.

  Con înson zerré serr di her daîm xebityenu u benu rencon. Sînî înson bibu rencon yi ser lazimu îstîrehet bikeru qé mîdé yi zî ina esta. Mîde pé rueji guretiş îstîrehet kenu.

  In îbadet u mubarek şerîet péyxemberon bînon di zî bibi. Ték çî şerîeton di tewiryenî la ték nîtewiryenî. Zé nimaj u reuji.

  Ey gelé îmon ardoxon! Sînî şima ra verînon rî rueji nusiya/bi ferz şima rî zî nusi ya ku wa şima biresén teqwa.” (Sureya Beqere: 183)

  Aşmé Remezon ku a aşm di Qur’on nazil bi. Qé însonon reyber u delîlon hîdayet u furqan. Şima ra her kom biresu a aşm wa rueji bigeru. Her kom reye di bu yaxut nîweş bu ruejon bînon di bigeru. Homa qé şima rehetî wazenu u zorî nîwazenu. Pé şima edeton/muariton bikerén temom u seméd resnayiş şima reyo heq şima Homé pîl bikerén. In tewir şima şukur xwi on î.” (Sureya Beqere: 185)

  Ma va mubarek Qur’on ina aşm di nazil bî u. Seméd ina aşm di nazilbiyayiş Qur’on ina aşm zaf mubarek a.

  Aşmé Remezon hîna yew aşm a Allah ruéj ay qé rueji ferz guretiş u şéw ay zî qé îbadetkerdiş nafîle kerd u. Aşmé Remezon aşmé sebr a. Mukafat sebir cennet u. Aşmé Remezon aşmé îhsan u yardimî wa. Rizqé bisilmonon ina aşm di benu bereketin u zîyed. Sarré aşmé Remezon rehmet u werté ya ‘efbiyayiş u peynîyé ya adir cehenném ra xelasî wa.

  Aşmé Ruejî aşmé Remezon zerré xwi di zaf hîkmeton kom kena. Hem ferdî u hem cemetkî. Pé rueji guretiş binaté di zemonon di xwi werdiş u şimitiş u cîmakerdiş ra pawenu u sebr u qeneet u merhemet u sebat destpé kenu.

  Pé véşon mendiş hal veşonon ra  fom kenu u rehmé yi yena  meydon. Feqîron u yetîmon di rî nuşenu ru.

  Aşmé Remezon di pawa rueji nefîs însonon terbîye benî. Pé zikat u sedeqon u millet fatirnayiş feqîron, wendiş Qur’on u muqabele teqîbkerdiş u nimaj terawîhon kerdiş, zîkr u dua u nîyazon, sewab u mukafat benî zîyed.

  Aşmé ruejî aşmé veşonî teyna nî wa. Rueji di merdim ser lazim her uzwi xwi rî rueji bidu guretiş. Zon xwi xiybet kerdiş ra, gueşon xwi qalon pîson u xirabon ra gueştarîkerdiş ra, çimon xwi onyayiş herom ra.. pawitiş.

  Şima ra yew rueji bigeru wa qalon pîson nîvaj u. Yew di rî munaqaşa nîkeru. Eger yew yi di rî bidu pîyor wa vaju: ez ruejiguretox a, ez ruejiguretox a.

  Her kom aşmé ruéjî di qalon zuron terk nîkeru îhtîyacîyé Homé Teala veşonîyé yi çinya.”

  “ Rueji bigerén ku wa şima sihhet bivînen.”

  Zaf taat u îbadet estî bîyerén ca u nîyerén ca yenî zonayiş la rueji îna nî u. Merdim şu u limtî/nimtî ra çîk biweru bî Homé yew nîzonu. Homa teyna zon u. Der heq ina hedîsa qudsî di in tewir omî ya:

  Rueji qé mi yenu guretiş u mukafat yi zî Ez dona.”

   

  Rebbé ma, ma rueji gureton u heq ruéji dayoxon ra biker. Rueji ma rî mubarek biker. Xérheskerdon ra bikeru. Heval yetîmon u feqîron ra biker. Asîyon u nîzonayîyon ra u qelbwişkon ra meker.

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ