Advert
as

YUSUF (es) 3

 • Faruk TELCİ
 • 2016-11-07 14:22:59
 • 3835 Görüntülenme
 •  

  Yusuf (es) u cînî u mîyerdé ya pî nîkerd. Cînî mesela hét xwi kaş kerd u pîltîyé xwi zî xwi rî kerd perde. Yusuf (es) çiré xayintî qebul nîkerd. Ina curm red kerd.

   

  Pîl Misir zuar di bi. Dormalé xwi di é merdimon ku yin rî îtîbar kerdén ina mesela yin ra persa. Yew merdim nizd u eqrebe yin bi, yi ra persa. In merdim heqperest bi. Heq çita bu ay vaten.

   

  “Bionen. Eger îşlik vernî ya Yusuf ra dirya u cînî raşt u Yususf zur von u. Né eger îşlik péy ra dirya u Yusuf raşt u cînî zur von a.”

   

  Pîl Misir şi yin qontrol kerd u çi bivînu. Îşlik Yusuf (es) péyra dirya u. Çimkî eger Yusuf (es) gal biden cînî, cînî xwi yi ra pawiten u mucadele kerden. Ina mucadele di cînî dést xwi eşten u îşlik Yusuf (es) dirne ne. La péyra dirya bi. Yanî wext Yusuf (es) cînî ra rema u cînî zî dest eştu ku yi depişu a gav îşlik Yusuf (es) dirya bi.

   

  Pîl Misir on ya cînî yé xwi ra u va:

   

  -In fenon şimara u. Fén u kaykerdiş şima zaf î.

   

  Yusuf! Ti zî yew cayeki di behs ina mesela meker.

   

  Ya cînî! Ti zî qéy guneyon xwi îstîxfar biker. Çimkî ti, ma raşt vaj, ti bîya gunehkar.

   

  Bajar di ték cînîyon ina mesela şinawit. Pé ina yi hewé xwi arden. Hedî hedî ina xeber dormale di daha zaf amî behs kerdiş. Peynî di zeré kueşkî di xizmetkaron zî behs inay kerd.

   

  Cînîya xirab zî in hal ra bî xeberdar. Şu ça çim însonon ay ser do. Însonon ay ra çîk nîvajen zî ay onyayişon yin ra zaf çî fom kerdén.

   

  Cînîyon kuéşk pé ina xeber dîwon kerdén. Wexték in hal dewom kerd. Cînîya xirab ku nomé ya Zelxa bî yew çî fîkir kerd. Va “ez yew fennék bikerî u inyon ra heyf xwi bigerî.”

   

  Emir da u wer weş da viraştiş. Yew şen tertîb kerd. Xeber da cînyon u her tewir çî kerd hezir. Cînîyon kueşk ku mîyerdé yin wayér meqamonî hemi ame. Destpékerd wer. Wér xwi werd. Kéf yin ca di bi.

   

  Wer qediya. Xizmetkaron fekî/meywa ard. Kardek da her yew cînî. Cînî kéfweşî. Fekîyon tomnenî. Dinya ra xebera yin çinya. Zelxa yin teqîb kerdén. Wext munasîb ame bi. Emir da Yusuf wa bivejyu vér cînyon.

   

  Cînî hemi şaş mendî. Xwi ra şî. Çim hemin şi hét bér. Eynon mîyon xwi di dîwon u sohbet, kerdén inay war verda. Kard yin dest ti di bî. Fékî birnené. O qas xwi ra şî bî ku pé é kardon deston xwi birnene u ferq nîkerdén. Hîş yin sari ra vejya bî:

   

  “ Ma Homa Teala tenzîh kenî. Subhanellah. In înson nî u. In bibu u bibu melek u.”

   

  -In o merdimu ku şima seméd yi mi péyra qise kenî. Şima vonî cînîya Ezîz zer kota yi. Seméd yi zerré ya veşya wa. Pé nomé Homé sond wonena mi gal da yi. Mi yi waşt. La o namusin vejya u ina teklîfa mi qebul nîkerd.

   

  A ha cé şima di vona. Wellahî eger o vate mi nîyar cu yanî mi di rî xirabî nîkeru o ya erzîyenu zîndon/benu bindest u ya zî benu rezîl.

   

  Yusuf (es) va:

   

   

  -Ya Rebbî! Zîndon, o çî ku yin mi dewet kenî oy ra daha hol u. Eger ti mi domon yin ra nîpawî ez kuena domon yin/ez zé yin kena u bena cahîlon ra.

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ