Advert
as

SUREYA KAFİRUN

 • Faruk TELCİ
 • 2016-01-12 07:00:23
 • 2921 Görüntülenme
 •  

  Nome: Nomé xwi ayeta verîn di vateyo kafîrun ra gena.

  Şeş ayet a. Omîyayiş xwi di sureya heştîyes in a u Mekkî wa.

  Pé nomé Home Rehman u Rehîm

  1-      Vaj; ey gelé kafiron

  2-      O çî şima yinon rî îbadet kenî ez yinon rî îbadet nîkena

  3-      O (Homa ku) ez Yi rî îbadet kena, şima yi rî îbadet nîkenî

  4-       Ê çî şima yinon rî îbadet kenî ez yinon rî îbadet nîkena

  5-      O (Homa ku) ez Yi rî îbadet kena, şima yi rî îbadet nîkenî

  6-      Dîn şima şima rî u dîn mi mi rî

  Rîwayeton di omî ya wa ku muşrîkon Resulullah ra (es) vatu:

  Eger ti pé ina de’wa qayilî bibî maldar hetta ti bibî en maldaré ma ma mal bide ti u né eger ti qayilî en cînîya rind di rî bizewij yi ma keynayon xwi ra en rind bide ti u né eger ti qayilî bibî pîlé ma ma ti xwi rî pîl qebul biker.

  Hz. Rasulullah (es) ina teklîf qebul nîkerd u heşa meqséd yi in nîbî. Yinon pé in vateyon xwi pîson fîkré bisilmonon xeripnene. Baco va:

  Ti yew ser puton ma rî îbadet biker u ma zî yew serr Homé ti rî îbadet biker. Hz. Rasulullah qebul nîkenu. Vonî, yew aşm reyna qebul nîkenu u vonî yew ruej ti u yew ruej ma u Qasid Homé reyna qebul nîkenu. Peynî di vonî; qé nîbenu puton ma îstîlam biker yanî te’zîm biker. Hz. Resulullah (es) in hereketon yinon vera Homé ra pawıtış xwi wazenu. Dima ina sureya mubarek nazil bena u Qasid Homé şinu Ke’be u inay yinon rî wonenu.

  Sure pé kelîma “vaj” destpé kerd ku ma inay fom kenî in teblîx emir Home u. Allah Teala pé ina sure recé kafiron bisilmonon ra birna. Wext recé yinon bisilmonon ra birya heqareton xwi tekin terk kerd. Allah Teala bisilmonon pawit. La yin pé inay qehr bî. Çimkî yin zona ku néşkenî Qasid Homé bixapiné.

  ‘Ebdullah laj Omer (re) vatu; Mi zaf dor dî hz.Resulullah (es) di qomon sunnéton sérsibe u mexréb di  sureya kafîrun u îxlas wendén.

  Reyna rîwayeték bîn di; wext ti kuenî ra sureya kafîrun biwon u çimkî ina sure şîrk ra pawena.

  Ina sureya mubarek hem péyxembér hem zî bisilmonon hemin rî emir kena. Yanî emir qé şexs Resulullah (es) teyna nî u. Vaté; ey gelé kafiron di kafiron rî heqaret çinyo u meqset yinon rî xitabkerdiş u. Sînî yew merdim muxalîfon xwi rî xîtab kenu o tewir.

  Ayet nîvona; ey gelé muşrîkon u vona; ey gelé kafiron. Yani muşrîk, xiristîyon, yahudî, mecusî u putperest… Kom benu wa bibu. Vaté; ey gelé kafiron di kufur esas u yanî sifét yinon. Siba in sifet yanî kufur yin ra şu xîtab yin ra dîyenu wera.

  Rebbé ma u hesbiyayox ayeta bîn dı vonu:

  “Ê merdimon ku îmon onî u îmon xwi pé zulum nîxeripnenî xelasî heq yinon a. Ê merdimon reyo heq vîna u.” (Sureya Enbîya: 82)

  Sureya mubarek ma rî in xusus dona zonkerdiş: Bisilmoné yew milleté u kufur yew millet u. Mîyon xwi di çendék tewir biben wa biben. Herkes dîn xwi ser êmel kenu u peynî di encîyenî hesap perskerdiş. Ayeton sure çiré nîvona; kafirî zî yew ummetéké meqbulî. Vonî: herkes bawarîya xwi ser şinu u Homa herkes ra hesap persenu.

  “Şima kerdon ma ra nîencîyenî hesapperskerdiş u ma zî kerdon şima ra nîencîyenî hesapperskerdiş. Vaj: Rebbé ma ma hemin encenu pîser u mîyoné ma di pé ‘edalet hukum donu. O Adil u u Zonayî u.” (Sureya Sebe:25-6)

   

  Bisilmoni her çî xwi di kafiron ra cî benu. Mesela zé sarré serr. In ‘edét kafironu u bisilmoni vonu: Ey gelé kafiron! Ez ‘edeton şima ra dur ya u eynon red kena. Ez xwi bi xwi ser a. In ‘edét şima hemi şîrk î. 

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ