Advert
as

Hz Adem (e)

 • Faruk TELCİ
 • 2016-03-21 12:30:06
 • 4552 Görüntülenme
 •  

  Allah TealamuradkerdAdemvirazu u inaymelaîketonrava.Melaîketon her gavHomérîtaat u îbadetkerdén u qeymeqsédinaviraştişHomé ra persa: Ya Rebbé! Ti in mexluq virazenî u in Ti rî îsyan kenu u Ti ver yenu. War di gun rişnenu. – Ay Ez zona şima nîzonî.

  Allah, Adem u melaîketon îmtîhon kerd u melaîketon vîn kerd. Homa melaîketon ra va “ Mi nîva ay Ez zo a şima nîzonî.” Melaîketon va: ya Rebbî! Ma Ti her tewir kemonî ra tenzîh kenî.

  Melaîketon wayér heqşînasî bî. Wext heq biomen meydon hema qebul kerdén u xwi heq ra pîl nîdîyene.

  Bad ina cewab edeb u milçotî ra véng xwi birna. Çimkî yin zonî Allah Teala yew çîk bikeru oy di hîkmét estî. Wazenu wa fom bikerén u wazenu wa fom nîkerén.

  Homa Adém viraşt u tim mexluqaton rî emir kerd wa Adém rî secde bikerén. Melaîketon hemin derhal şî secde. Şeyton teyna nîşi secde. Allah yi ra sebéb inay persa u yi va “ ez yi ra pîl a u yi rî secde nîkena. Çimkî ez adir ra virazya wa u O herr ra. Adir herr ra daha pîl u.”

  Allah yin îmtîhon kerd u şeyton vîn kerd. Şeyton se kerd. Qéy xeté xwi Homé ra ef u tewbe waşt? Né. Şima dîqqet kerd Adém zî xeta kerd u şeyton zî. Bad xeta se kerd. Yew însonîyetî kerd u yew zî şeytanî kerd.

  Allah qéy Adém yew heval/embaz viraşt. Hew ( hewa ). Yanî ya Âdem! İtya ra pé qey ti hewa sînî lazimu Hew zî o tewir lazım a. A qey ti sukunetî wa.

  Allah Teala Adem u Hew eşt cennet u yinon tenbîh kerd u va: Bonen (bionen) bî ina dar in daron bînon hemin şima rî helal î. Şeyton ra  xwi bipawen. O duşmon şima wu.

  Binati ra zemon şi. Adem u Hew cennet di èmir vérnéné. Her çî fa rehet rehet werdene. Şeyton onya mîyonti ra zemonék zaf şi. Gereka zaf dîqqet bikeru. Çimkî eger Adem u Hew bizonen şeyton qey xapitiş yin omo xwi yi ra pawenî. Acora rî xwi pîs limit u munafiqî kerd u va: şima qayilî çiré nîmiren. Bonen ez holîyé şima wazena. Pey nomé Homé sond wonena ku ez holî yé şima wazena.

  Wext şeytan pîs pey nomé Homé sond wend Adem u Hew bawar. İna yena fomkerdiş dor şeytan h hevalon yi ma pey Homé u çiyon muqeddeson xapinenî. Gereka ma zaf dîqqet biker.

  Peynî di şeyton yon xapit u yin a fekî ra werd. Sînî a fekî ra werd puét yinon yinon vejye î. Adem u Hew Homé ra şermé u pey pelon daron cennét xwi setr kerd. Allah persa u yin ca ta Rebbî ma şermayen . A ruej ra nat guré şeytonon hemin verîn însonon çeqel kerdiş u. Ma ser lazimu na inay bizon u tedbîron xwi biger.

  Adem u Hew Homé rî lavé kerd u in tewir èf xwi waşt: ya Rebbî! Ma xwi rî zulum kerd u eger Ti maèf nîkerî ma zirar kenî.

  Kom Homé ra èf biwazu elbette Allah yi èf kenu. O cc. Tewbwyon zaf qebulkerdox u.

  Şeyton şeytonî kenu u guya Homé ra tewbe biwazu rék benu pîs u vonu: Ya Rebbî! Hetta rueja qiyamet îzin bide mi ez Adem u qijeyon yi bixapinî. Homa Adem u Hew u şeyton şieawit dinya u va “Ez şima rî hîdayet şirawen a u kom tabî ina hîdayeté mi bibu o reyna resenu Cennet.”

  A ruej ra ina ruej binaté ma u şeytonon di mucadele destpékerd u hetta qiyamet dewom kena.

   

   

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ