Advert
as

Habîl U Kabîl-1

 • Faruk TELCİ
 • 2016-03-28 13:44:20
 • 4181 Görüntülenme
 •  

  Wext  Adem u Hewa es. omé ware u şeyton zî yinon di rî omi bi. Homa Teala vati bi “şima hemi şîyén ware u çi gav Mi ra yew hîdayet bîyeru şima tabî a hîdayet biben.” Ser ra zemon şi u Adem u Hewa es. cuyayéne. Dinya di cuyayiş xebat wazena u yin zî qey dinya çi lazimu ay kerdén.

  Homa qij dé yinon. Qijon yin béné pîl. Heywon pawene u cit kerdén. Wext qij yin qijî bî pé kaykerdén u dinyé yin şen u şîrin bî. Ina gav gurîyé yin zaf bi. La wext qij binéka pîl bî gurîyon xwi ra tékin Hewaale kerd bi qijon xwi. Qij heywon bén ku u çernenî u şond a ardén kîye. Wext citon di babî u dadîyé xwi rî yardim kerdén. Bî in gurîyon dadî u babî çi gurî bidén yin ardén ca. In dem zî omi u şi.

  Qij vera vera bené pîl. Pîl biyayiş mesulîyeté yin zîyed kerdén. Kişta bîn di şeyton zî veng nîvindéné u qé xapitiş Adem u şar kîyé yi firseton dima géréné. Hem yin înson bî u înson hem pé teqwa u hem pé gunakerdiş viraziya bi.

  Habîl u KABÎL tîdirî xebat kenî, heywon çernénî u pé weşî u kaykerdiş şew kerdén. Mirçîkon wîç wîç kerdén, kutik lawené, verg zurené, meşna u biza heval şeyton (bîeksî) kaykerdén, mongé qurené u gayon buerené. Daron vil déné u dima fékî. Dinya xemilya bî u kuyon zergun bibî. Tebîet reng reng bi. Înson bioné te ra kéf weş béné. Çi dinyéka weş bî. Homa Teala çi weş viraşt bi. Heywon u nebat u vaş ra hetta îns u cîn inay ra heskerdén bî yew tén: Şeyton.

   Şeyton qehiryené u ina kéfweşî zor yi şîyené. Çimkî seméd însonon derecé xwi u cennet vînkerd bi. Homé ra vat bi ez yin zî bena cehennem. Qé heyf guretiş firseton dima géréné. Hedî hedî in firset omené yi ver. Çimkî qijon Adém di yew çî dî bi. KABÎL bîlasebeb hyers benu u biré xwi rî heqaret kenu. Dor bena dayî u babî xwi şiknenu u gueştarîyé yin nîkenu. Babî yi yew gurî donu yi la o sebebon vonu u ca nîyonu.

  KABÎL serkeşî hereket kenu u bî xwi yewbîn nîvînenu. Wext ina kerdén dayé u babî yi qehiryené. Daye u babî wext Habîl teqdîr bikerdén ina yi rî zor omené. Waştené wa her daîm yi teyna teqdîr bikerén. Hesudî ra xwi perîşan kerdén u peynî di dayé u babî xwi ra va: şima îltîmasî kenî u paşté Habil pişén de. Yin se kerd u se nîkerd néşké yi îqna bikerén.

  Dinya dinyé teselbiyayiş a. Allah sînî şeyton u Adem u Hewa teselna in tewir wext Habîl u KABÎL aqil u balix bî yin zî teselna. Teselnenu ku wa kuemir ru elmas cî biben. Wirdî zî kerra yî la her kerra yew nî ya. Homa Teala Adém rî emir kerd u va ‘Ez qijeyon ti Habîl u KABÎL tesel kena. Hercu ina dinya di çita ra zaf heskenu wa qey Mi feda/qurbon bikeru.’

  Habîl Homé ra zaf heskerdén u viraştoxon Homé ra zî zaf herskerdén. Heywonon ra zaf hol bi u xewt yew heywonék bibén nîweş ya  brîndar hema tedawî kerdén. Yin ser lerzéné. Emron Homé heskerdén u ca ardiş ra kéf guretén. Yanî jîhat bi.

  KABÎL. Xebat ra hes nîkerdén. Bî xwi yew bîn ra hes nîkerdén. Eger yew gurî di xér yi biben kerdén; né eger xér yi çinîbén nîkerdén. Wext babî yi yew emrék Homé tera bivatén hema gon yi bené giron u qéy ca nîardiş se çem ra aw ardén.

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ